bootstrap themes

Az intézmény általános jellemzői, adatai

Oroszlány Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet alapján működteti az Önkormányzati Szociális Szolgálatot. 

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

Az Sztv.-nek megfelelően Oroszlány város az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja:

I. Természetben nyújtott szociális ellátás: 
Települési támogatásként nyújtott adósságkezelési szolgáltatás 

II. Szociális szolgáltatások

Alapszolgáltatások 

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Idősek nappali ellátása
Nappali melegedő 
Családsegítés 

Szakosított ellátási formák
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
Időskorúak gondozóháza
Éjjeli menedékhely 

A Gyvt.-nek megfelelően Oroszlány város az alábbi gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja: 

Alapellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás
- Család- és gyermekjóléti szolgálat
- Család- és gyermekjóléti központ

Gyermekek napközbeni ellátása
- Bölcsőde 

Gyermekek átmeneti gondozása
- Családok átmeneti otthona/krízisellátás is 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást, nappali melegedőt az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Dadon, Kecskéden és Bokodon, házi segítségnyújtást Kömlődön és Kecskéden, valamint szociális étkeztetést Kecskéden lát el a Szolgálat. Ezen települések a szolgáltatások költségeihez hozzájárulnak. Család- és gyermekjólét központ szolgáltatásainak biztosítását a járás települései (Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend) számára jogszabály írja elő.   

Az intézmény megnevezése: 

Önkormányzati Szociális Szolgálat
Adószáma: 15388605-2-11 
Törzskönyvi azonosító szám: 388607 

Az intézmény székhelye: 

2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 20. 
Tel: 06 34/560-070
Fax: 06 34/560-071
e-mail: oszocszolg@oszocszolg.hu 

Az Intézmény telephelyei: 

 2840 Oroszlány, Hunyadi János u. 7. 
 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7. 
 2840 Oroszlány, Óvoda köz 2. 

Az intézmény alapító szerve: 

Oroszlány Város Önkormányzata
Alapítás időpontja: 1998.07.01. 
Alapító okirat száma: 16/1998. (III.31.) Kt. hat. 
Hatályos alapító okirat száma: 7-SZ/212-2/2018. 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:  Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Az intézmény fenntartó szerve: Oroszlány Város Önkormányzata 

Az intézmény személyisége:  Költségvetési szerv 

Az intézmény típusa: Integrált közintézmény 

Az intézmény közfeladata:

Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás nyújtása, amely magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 

Alaptevékenysége:

A rászorultak részére szociális étkeztetés biztosítása, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása. A hajléktalan személyek számára nappali melegedő, éjjeli menedékhely biztosítása. Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezése, nevelése, gondozása. A Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, kórházi szociális munka, utcai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, iskolai szociális munka.

Szakágazati besorolása:

879060 Egyéb bentlakásos ellátás

Gazdálkodás jogköre

Az intézményi vagyon tulajdonjoga Oroszlány Város Önkormányzatát illeti meg.

Gazdasági feladatait, valamint a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal látja el az Oroszlány Város Önkormányzata és az Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás alapján. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrehozott költségvetési szerv, amely a mindenkori költségvetési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről rendelkezései alapján látja el feladatát.

Az intézmény bankszámláját a Raiffeisen Bank ZRt-nél vezeti, bankszámla száma: 12028003-00254627-00100005. Az intézmény tevékenysége az ÁFA szempontjából tárgyi adómentes, kivéve az étkeztetést.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Címünk

2840 Oroszlány,
Fürst Sándor u. 20.

Elérhetőségeink

Telefon: +36 34 560 070
Fax: +36 34 560 071

Email: oszocszolg@oszocszolg.hu

Honlapunk:
www.oszocszolg.hu

Intézményvezető

Baráth Domonkos

Telefon:
+36 20 378 5849