UGRÓDESZKA

UGRÓDESZKA

 

TÁMOP-5.3.3-11/2

                        
„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”

c.pályázat

Eseménynaptára

 Megvalósítási időszak: 2012.07.01-2013.01.31

 Megvalósító: Önkormányzati Szociális Szolgálat

2840 Oroszlány, Fürst Sándor út 20.

 

 

 

  

Összefoglaló

 TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0011 számú UGRÓDESZKA   pályázat megvalósításáról

 

Elnyert  támogatási összeg:  35 591 167 Ft

 

Pályázó-Megvalósító :  Önkormányzati Szociális Szolgálat

 

Pályázati időszak: 2012. július 1. –  2014.január 31.

 

A projekt célcsoportja Oroszlány város külterületén, nem emberi lakhatásra alkalmas körülmények között élő személyek, családok voltak.

2011 nyarán az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársai elvégezték a Német dűlő és a Nyíres dűlő lakosságának körében azt a szükségletfelmérést, amely számszerűsített formában is információkat nyújthat az itt élő emberek problémáira, szükségleteire vonatkozóan.

A pályázat kiírását követően a szociális munkások a helyszínen keresték meg az érdeklődőket és ismertették a program lényegét. Ezután következett a konkrét potenciális résztvevők kiválasztása. A 60 fő programba jelentkező közül összesen 23 fő került kiválasztásra. A már említett többszörös szűrés eredményeként a projektbe bevonni kívánt célcsoport összetétele az alábbiak szerint alakult:

Elsődleges célcsoport : 19 fő

Elsődleges célcsoport, aki felszabadult intézményi férőhelyre kerül: 2 fő

Másodlagos célcsoport: 2 fő

 

Az elsődleges célcsoportban a férfiak és nők aránya kiegyensúlyozott, 11 férfi és 10 nő vesz részt a programban. 6 élettársi, vagy házastársi kapcsolatban élő bevont család van, közülük 3 pár gyermekeivel együtt. A másodlagos célcsoport tagjai egyedülálló férfiak. Az átlagéletkor 38 év, ez a korosztály bevonható képzésbe, mely a munkaerő piaci státuszt erősíti, motiválható, együttműködő. A program fő célkitűzései közül ez a volt legfontosabb, mivel a bevontak iskolázottsága minimális. 21%  nem végezte el a 8 általánost. A 21 főből a program indulásakor 3-an dolgoztak  8 órában, bejelentett munkahelyen, 3-an gyesen voltak, 2-en közcélú foglalkoztatottak, 4-en bérpótló juttatást kaptak, 6-an rokkant nyugdíjat, vagy rokkantsági járadékot. Az elsődleges célcsoportból 3-an teljesen ellátatlanok voltak, semmiféle jövedelmük nem volt.

A másodlagos célcsoport egyik tagja rokkant nyugdíjat kapott, a másik dolgozott. Az egyéni fejlesztési tervben mindenki személyre szabottan saját jelenlegi élethelyzetét mérlegelve vállalta azokat a feladatokat, melyek az általa elérendő célok megvalósításához szükségesek.

 

A mélyszegénységből való kivezető út első lépcsőfokait próbálta a program biztosítani, de látva a bevont személyek erős motivációját, tenni akarását saját sorsuk jobbításáért, bíztunk a projekt eredményességében.

 

Tervezett, megvalósított szolgáltatások, támogatások:

A kérdőívek készítésekor, és a személyes találkozáskor két fő probléma köré volt csoportosítható a projekt célkitűzése:

Lakhatási segítséget nyújtva az iskolai tanulmányok befejezése, vagy szakma megszerzése lenne az „Ugródeszka”, mely további életükre egzisztenciális előrelépést jelentene.

A személyes interjúk eredményeként egymással összeköltözni szándékozókat választottunk. Szakképzett szociális munkások „kísérték „a bevont személyeket” a program során. Egy szakember 3-4 kliensnek segített erősíteni a foglalkoztathatóságát, lakhatásba kerülését, irányította  őket a számukra leginkább pozitív fejlődést jelentő csoportfoglalkozásokra, egyéni tanácsadásra. A program célkitűzéseinek elérése egyéni szociális munka nélkül megoldhatatlan lett volna, 11 szociális munkás havi legalább 10 óra időtartamban végzett  egyéni esetkezelést. Az egyéni esetkezelések során nyújtott szolgáltatások személyre, esetenként családokra szabottak voltak. A projekt kezdetétől a családgondozó kísérte, segítette kliensét a vállalt feladatok teljesítésében.  A lakhatás biztonsága, és jövőbeni megőrzése érdekében egy szociális munkás lakásügyi referensként segítette a bevont személyek beilleszkedését, szoros összhangban az esetfelelősökkel.

A Munkaügyi Központ együttműködési megállapodás alapján egy szakembert biztosított a projekt időszakban foglalkoztatási tanácsadói feladatok ellátására. Egyéni szolgáltatáshoz tartozik a képzésben való részvétel, mely az OKTÁV Továbbképző Zrt együttműködésével valósult meg.

A célcsoport képzésre alkalmas tagjai maguk választották ki a megtanulni kívánt szakmát, és örömmel vállalták a részvételt, mivel saját erőből nem tudták volna finanszírozni a tanulás költségét. A teljes projektidőszakban törekedtünk arra, hogy komplex fejlesztő tevékenységek biztosítsák az egyének társadalmi integrációját, ezért az alábbi tréningek, csoportok, klubfoglalkozások terve került be,és bonyolódott le sikeresen.

Lelki egészség fejlesztése tréning  / pszichológus vezette, 16 óra/

A képzés célja: önismeret fejlesztése,ismeretközlés, kommunikációs szakadék helyzet megelőzése, ügyfél-segítő között a csoport együttműködési készségének fejlesztése,kapcsolati háló feltérképezése,konfliktushelyzetek differenciált észlelése,különféle megoldási módok kimunkálása, kipróbálása,nyitottság elősegítése.

Előítélet kezelése tréning /pszichológus vezeti, 16 óra/ 

A képzés időtartama: 12

A képzés célja: önismeret fejlesztés, kommunikációs szakadék helyzet megelőzése ügyfél-segítő között az, empátiás kommunikáció fejlesztése,tolerancia érzék  fejlődése, kongruencia képesség fejlesztése, a csoport együttműködési készségének fejlesztése kapcsolati háló feltérképezése konfliktushelyzetek differenciált észlelése különféle megoldási módok kimunkálása, kipróbálása,nyitottság elősegítése.

Állástanoda: Csoportfoglalkozás, 6 alkalom, szociális munkás vezette. Célja a munkavállalás megkönnyítése, felkészítés a várható nehézségekre, a felmerülő problémák megoldásának lehetőségei.

„Színezd újra” – életmód klub havi egy alkalom. A klubot szociális munkások vezetik, akik a mindennapi életben felmerülő nehézségek megoldásában segítenek. Tervezett foglalkozások:„Színezdújra….”Társaskapcsolataidat, Magánéletedet…Szenvedélyeidet…Szabadidős programjaidat .

Kézműves kuckó / szoc. munkás vezeti

Művészetterápiás foglalkozás/ szakember vezeti./

A gyesen lévő asszonyok megtanulták a varrógéphasználatát, lakásuk dízítésére terítőket , kispárnákat varrtak.Szővőszékeket vásároltunk, melyeken lábtörlők, szőnyegek készültek.

A humán erőforrás rendelkezésre állt, minden esetkezelő és csoportvezető megfelelő szakmai végzettséggel és jártassággal rendelkezik.

A szupervízor és a divattervező vállalkozó, mindkettőjük referenciája kitűnő. Együttműködő partnerek: 1. Munkaügyi Központ Oroszlányi Kirendeltsége 2.Cigány Kisebbségi Önkormányzat- 3. Oroszlányi Szolgáltató Zrt –4.Oktáv továbbképző központ Zrt–5. Oritel Kft – 6. Vértes televízió

 

Események időrendben:

 

  1. július 1-én a Támogatási Szerződés értelmében megkezdődött a projektben vállalt feladatok végrehajtása. Az esetfelelősök véglegesítették a projektben részvevők személyét, elkészítették az egyéni fejlesztési terveket, együttműködési megállapodások születtek a vállalt feladatok részletezésével. A menedzsment elkészítette a pályázatban használatos kötelezően vezetendő dokumentumokat, a megbízási szerződéseket és hetente szakmai megbeszéléseken egyeztette a szociális munkásokkal az aktuális teendőeket. Megvásároltuk az induláshoz szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat, anyagokat.

Elkezdődtek a Gantt – diagramban meghatározott programok, foglalkozások tréningek./ Kézműves kuckó, Stílus varróiskola,Foglalkoztatási tanácsadás, Előítélet kezelés tréning/

A lakhatási referens és a menedzsment együtt dolgozott azon, hogy a bevont személyek számára megtaláljuk a legoptimálisabb lakhatási leehetőségeket a városban, mely kiadó lakások feltérképezését, megtekintését jelentette.Nem volt könnyű feladat, mivel figyelembe kellet venni az együtt költöző családok összetételét, a nemek arányát, a korosztályok megosztását.Meg kellett küzdeni a lakástulajdonosok a társasházak lakóinak előítéletével is.

Július végére sikerült 9 kiadó lakást találni, melyek megfeleltek a követelményeknek, megszülettek a bérleti szerződések.

Augusztus elején a bevont személyek beköltöztek a bérelt lakásokba, melyek hiányzó berendezését adományokból pótoltuk. Az esetfelelősök kezdetben szinte naponta meglátogatták a klienseket, segítséget nyújtva a beilleszkedésben, berendezésben.

Minden célcsoporttag kézbe kapta a havonta kötelezően  elvégzendő feladatait, az ajánlott és kötelező programokat, melyeken mindig jelenléti ív készült. Folyamatosan tartottunk  szakmai megbeszéléseket, esetkonferenciákat, lakógyűléseket , ahol közösen próbáltuk a felmerült problémákat megoldani.

A szabadon választott programok közül nagyon sikeres a szövés,  a Kézműves kuckó és Stílus varróiskola , mivel a saját készítésű tárgyakat elvihetik és az új otthonukat díszíti.

A foglalkoztatási tanácsadás szakembere csoportfoglakozás keretében készítette fel a képzésbe bevont tagokat, hiszen sokuk évek óta, vagy soha  nem került  vizsgahelyzetbe, tankönyvek közelébe .

A Színezd újra klub életmódtanácsai, életvezetési játékai is sikeres zajlottak. Az Előítéletkezelési tréning nemcsak a bevont személyek körében zajlott, egy turnus a szakemberek számára szerveződött.

Szeptemberben már gördülékenyebben zajlottak a programok, a gondos előkészítés eredményeképpen. Elkezdődött a Mentális állapotjavító tréning, a szakemberek elmondása alapján rendkívül sikeresek voltak a foglalkozások. Szeptemberben a képzési program is elindult, a Targoncavezető-raktárkezelő tanfolyammal, majd az eladó képzéssel. Az Oktáv képző központ visszajelzése szerint klienseink jól vették az akadályokat, volt olyan gyakorlaton részt vett hölgy, akit külön megdicsértek szorgalmáért, jó teljesítéséért.

A közösségi programok a városközpontban, egy bérelt helyiségben zajlottak, ennek kihasználtsága, felszereltsége megfelelelt a kívánalmaknak. Itt voltak a szövőszékek, varrógépek, számítógépek.

Szeptemberben indult a számítógép-oktatás, egyre többen vállalkoznak arra, hogy megtanulják az alapokat.

Minden programról, esetkezelésről feljegyzést készítettek  a felelősök, ezek alapján készült el minden hónapban a teljesítésigazolás,

A kezdeti időszak legfontosabb feladata az volt, hogy a képzésben részt vevő  9 fő minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy sikeresen elvégezze a tanfolyamot. Ehhez két programot terveztünk, a számítógép oktatást, mivel mindegyik tanfolyamon szükség volt egy alapfokú számítógép használati ismeretre, és a résztvevők egyikének sem volt számítógépe.A képzésen résztvevőket segítette az Állástanoda c. program, ahol kommunikációs gyakorlat, önismeret fejlesztése, önbizalom erősítés zajlott.

 

 Decemberben vizsgákkal fejeződött be a tanfolyam, mind a kilenc fő szakmát szerzett. Egy fő volt, aki targoncavezető-raktáros képesítésből, csak a targoncavezetőit szerezte meg, a raktáros vizsgája nem sikerült. Végül 2 fő eladói végzettséget, 2 fő raktáros végzettséget  2 fő targoncavezetői jogosítványt, 3 fő targoncavezető-raktáros képesítést szerzett.

 

Legfontosabb feladatunknak ezután a munkavállalás megvalósulását tartottuk. A két másodlagos célcsoporttag munkaviszonya továbbra is fennáll, ők hozzájárulnak lakhatásukhoz, és további megtakarításaik is vannak  Mindez folyamatos szakmai segítség nélkül nem valósulhat meg, a családgondozók szoros,  mindenre kiterjedő munkát végeztek.

Természetesen nem volt problémamentes az első 6 hónap, előfordultak családi-kapcsolati problémák, melyeket közös esetmegbeszéléseken igyekeztük megoldani. Nem  volt könnyű feladat az sem, hogy társasházakba beköltöző klienseinket az ott lakók elfogadják.

Van 7 és 5  gyermekes családunk is, akik ismerik a társasház házirendjét, mégis érte őket kritika hangosabb életvitelük  miatt. Kapcsolatot tartottunk a társasházak közös képviselőivel, akik szintén nehezen tudják elfogadni esetenként a beköltözőket.

 

Minden hónap elején elkészítettük az adott időszak programjait tartalmazó táblázatot, melyet a családgondozó kijelölve a kliense számára kötelező, vagy ajánlott feladatokat, átadott a hónap első találkozásakor. Ezt jó gyakorlatnak tartjuk, így minden célcsoporttag pontosan tudta mikor hova kell mennie, hol, milyen programok zajlanak.

Példaképpen megmutatjuk a decemberi programok kínálatát, színekkel jelezve , hogy a célcsoporttag számára melyek a kötelező / egyéni fejlesztési tervben vállalt/, és melyek az ajánlott programok

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
5 6 7 8
Kézműves kuckó

14.00-18.00 óráig

  Foglalkoztatási tanácsadás

8.00-10.00 óráig

 Színezd újra klub

14.00-17.00 óráig

Állástanoda

13.00-15.00 óráig

Stílus varróiskola 15.00-19.00 óráig

12 13 14 15
Szövés

14.00-18.00 óráig

Számítógépes oktatás

16.00-17.30 óráig

Kézműves kuckó

14.00-18.00 óráig

Állástanoda

13.00-15.00 óráig

 

19 20 21 22
Szövés

14.00-18.00 óráig

   Foglalkoztatási tanácsadás

 8.00-10.00 óráig

 

Állástanoda

13.00-15.00 óráig

 

26 27 28 29
  Számítógépes oktatás

16.00-17.30 óráig

   Színezd újra klub

14.00-17.00 óráig

 

Sikeresek és népszerűek a közösségi programok, a kézműves foglalkozások. Karácsony előtt a klubvezetők törekedtek arra, hogy foglalkozásokon ajándékok készítése is történjen, nagyon szép rongyszőnyegek, terítők,kispárnák készültek.A város lakóinak és a város vezetésnek az érzékenyítése volt az elsődleges célkitűzése a novemberi szakmai konferenciának, ahol igyekeztünk bemutatni a projekt eddigi eredményeit, válaszolni a a feltett kérdésekre, eloszlatni, az esetlegesen megjelenő ellenérzéseket.

Decemberben az ünnepek előtt lakógyűlést tartottunk, ahol értékeltük az eltelt időszakot, gratuláltunk a képzésen szerzett bizonyítványokhoz és biztattuk őket a munkakeresésre.

A két intézménybe beköltözött kliens a családgondozó folyamatos munkájának köszönhetően megszokta az intézményi életet, rossz beidegződéseiket  kezdik elhagyni.

 

2013 első negyedévének feladata az volt, hogy a célcsoporttagok minden segítséget megkapjank a munkahelykereséshez. A foglalkoztatási tanácsadó egyéni konzultációkkal igyekezett segíteni ügyfeleinket az elhelyezkedésben, akiknek egészségügyi, mentális, családi-kapcsolati problémáik nehezítik az álláskeresét. Pályakezdő kliensünk sikeresen elvégezte a tanfolyamot, szakmát szerzett, de sok elutasítást kapott gyakorlatlansága miatt. A szociális szakemberek családgondozói munkájuk során előtérbe helyezték az ügyfeleik lelki megerősítését, az önbizalom erősítését, a kudarcok elviselését. A számítógépes tanfolyamon a bevontak már önállóan keresték az álláslehetőségeket interneten, az önéletrajz írásban még segítéségre volt szükségük. A ” Színezd újra klub ” foglalkozásain szituációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal  próbálták ki magukat ügyfeleink, ezzel készülve fel az állásinterjúkra. A célcsoporttagok közül többen párjukkal együtt vettek részt a projektben, előfordultak kapcsolati problémák, ezek megoldásában intézményünk pszichológusa segített.

A kézműves foglalkozások népszerűsége megnőtt, háztartásukban használható dísztárgyakat készítettek. A szövőszakkor létszáma is nőtt, már 15 szőnyeg és 5 lábtörlő készült el.  A lakhatási referens következetes munkájának köszönhetően nem volt kiugróan magas fogyasztás miatti panasz.

Gyakoriak a “lakógyűlésnek” nevezett találkozók, ahol egyre nyíltabb, közvetlenebb a légkör, minden bevont célcsoporttag aktívan együttműködik a családgondózójával. A két másodlagos célcsoporttag megtartotta munkáját, teljesíti a vállalt megtakarítást, mindketten meg tudták tartani lakhatásukat.  2013. július 31-ig tartott a pályázatban vállalt lakhatási támogatás. Klienseink tudatosan készültek arra, hogy augusztus 1-től önállóan kell megoldaniuk lakhatásukat. Igy született meg az a pozitív mérleg, ami megerősíti a szociális szakembereket abban, hogy sikeres volt a program:

Események képekben:  

2012.június :  Projektindító konferencia

 

 

 

 

 

 

 

Lakások kiválasztása

 

                                                                      

 

 

 

Beköltözés, kulcsátadás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előítéletkezelés a szakmai megvalósítóknak

 

 

 

 

 

 

 

Mentális állapotjavító tréning

 

 

 

 

 

Szövés-betanulás

 

 

 

 

 

 

 

Kézműves kuckó

 

 

 

 

 

 

 

Számítógépes oktatás

 

 

 

 

 

 

 

Színezd újra……. az életed

 

 

 

 

 

 

 

„Lakógyűlések”

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai nap gulyásfőzéssel

 

 

 

 

 

 

 

Helyzetkép 2013. január 31-én:

Továbbra is önállóan bérel lakást 14 felnőtt /+ 8 gyerek/,

1 család lakást vásárolt részletre./ 2 felnőtt+ 7 gyerek/

Öten visszaköltöztek a családjukhoz, ami évekig nem volt lehetséges életvitelük miatt.

A pályázatba bevontak közül 11 fő teljes munkaidőben dolgozik, négyen a téli közmunkaprogramban vesznek részt, hárman gyesen vannak, négyen rokkantsági ellátásban részesülnek, nincs ellátatlan.

 A szakmai team tagjai:

 

Mátics Katalin – projektgazda-intézményvezető

Laczkovics Irén – projektmenedzser

Magyaróvári Tamás József – pénzügyi vezető

Galambos-Vankó Virág – projektasszisztens

Fehérdi Csabáné – pénzügyi feladatok-asszisztens

Deák Sándorné-intézményvezető helyettes

Dobzsevics Ágnes-egészségtan tanár

Hankovszky-Varga Márta- szociális munkás-esetfelelős- Állástanoda

Modrián-Rausch Viktória-szociálpedagógus-esetfelelős

Varjúné-Újszászi Ágnes-szociálpedagógus-esetfelelős

Modriánné Kóti Gizella-pedagógus-esetfelelős

Szmilek Zsuzsanna-szociálpedagógus-esetfelelős-Színezd újra klub

Szendrey Júlia-pedagógus-esetfelelős-lakhatási referens

Egyed Anita-pedagógus-esetfelelős

Rideg Mária-szociális munkás-esetfelelős-Kézműves kuckó

Baráth Domonkos-szociális munkás-esetfelelős

Dombi Kinga- szociálpedagógus – számítógépoktatás

Gombosbé Márkus Anita- gyermek.és ifjúságvédelmi tanácsadó

Teplánszky Violetta- munkavállalási tanácsadó

Krüpl Józsefné- mentálhigiénés asszisztens-esetfelelős

Babér Rezsőné- általános ápoló-esetfelels

Schaffer Ferencné-szociális gondozó-esetfelelős

Molnár Róbert – pszichológus

Brokhauzer Péter- szupervízor

Fabók Gabriella- divat- és stílustervező- Varróiskola